PL / EN / RU / CN

Kalendarium

12-06-2018 | Dywidenda za 2017 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 9.954.059,19 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące, pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

  • kwotę 2.485.799,20 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,80 zł na jedną akcję,
  • kwotę 7.468.259,99 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 3.107.249 sztuk

Walne Zgromadzenie ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 7 sierpnia 2018 roku,
  • termin wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2018 roku.
Wróć