PL / EN / RU / CN

ISO 9001/14001

Początek prac nad budową i wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) w Fabrykach Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. sięga początku lat 90. W 1997 roku proces certyfikacyjny przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą RWTÜV Essen zakończył się pozytywnym wynikiem auditu certyfikującego i wydaniem certyfikatu Systemu Zapewnienia Jakości nr 041007423 przez TÜV CERT.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO)

Wydany certyfikat potwierdził spełnienie wymagań odnośnie zapewnienia jakości zawartych w normie ISO 9001:1994. Kolejne audity nadzoru prowadzone przez RWTÜV w ramach ważności certyfikatu potwierdzały funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości z uregulowaniami przyjętymi w dokumentacji systemowej przekładającej wymagania międzynarodowego standardu na działania prowadzone w Grupie Kapitałowej FASING S.A. Po wprowadzeniu nowelizacji normy ISO 9001 w 2000 roku Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) został ukierunkowany na zarządzanie procesowe zgodnie z ideą standardu. W roku 2000 zakończono prace związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego co potwierdził audit certyfikujący RWTÜV Essen a zgodność funkcjonowania systemu środowiskowego z wymaganiami normy DIN EN ISO 14001 i dokumentacją systemu potwierdzone jest wydaniem certyfikatu przez TÜV CERT nr 04104261.

W Grupie Kapitałowej FASING S.A. systemy zarządzania jakością i środowiskiem zostały połączone w ramach integracji systemów i od października 2003 roku funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) w zakresie projektowania, prac rozwojowych, produkcji, handlu i obsługi posprzedażnej łańcuchów ogniwowych, tras łańcuchowych, zamków, zgrzebeł, zaczepów oraz ogniw złącznych potwierdzony certyfikatem TÜV CERT nr 0410019970423 / 0410420000261.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) w Grupie Kapitałowej FASING S.A. pozwoliło na:

 • wzrost zadowolenia naszych klientów oraz lepszą identyfikacje ich potrzeb,
 • usprawnienie obiegu dokumentów,
 • precyzyjniejsze formułowanie wymagań względem dostawców,
 • pełną identyfikacji materiału od surowca, aż po wyrób gotowy,
 • wzrost projakościowej świadomości pracowników,
 • umocnienie pozycji firmy na rynku krajowym i zagranicznym,
 • ocenę oddziaływania na środowisko procesów realizowanych w FASING S.A. poprzez identyfikację aspektów środowiskowych,
 • określenie i realizację celów, zadań i programów środowiskowych będących podstawą doskonalenia  i poprawy oddziaływania na środowisko,
 • identyfikację monitorowanie i spełnianie wymagań prawnych i innych obowiązujących w działalności Spółki.

W lipcu 2015 roku w Grupie Kapitałowej FASING S.A. został przeprowadzony audit recertyfikacyjny według PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o., który zakończył się pozytywnym wynikiem co potwierdza wydanie nowego zintegrowanego certyfikatu nr AC 090 100/1267/64/2015 (PN-EN ISO 9001:2009), AC 090 107/1267/64/2015 (PN-EN ISO 14001:2005) ważnego do 2018.08.20.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) jest stale doskonalony i nowelizowany zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) Grupy Kapitałowej FASING S.A.

Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest Firmą z wieloletnią tradycją w zakresie: projektowania, prac rozwojowych, produkcji, handlu i obsługi posprzedażnej łańcuchów ogniwowych, tras łańcuchowych, zgrzebeł, zaczepów oraz ogniw złącznych.

Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej FASING S.A. - producenta łańcuchów ogniwowych, ogniw złącznych, osprzętu do tras łańcuchowych jest zarządzanie firmą tak, aby osiągnąć zadowolenie wszystkich uczestników jej działalności gospodarczej. Należą do nich klienci, pracownicy, właściciele, dostawcy i lokalna społeczność.

Polityką Zarządu jest konstruowanie i realizacja biznes planów uwzględniających stały rozwój Grupy Kapitałowej. Oznacza to pracę dla zysku z jednoczesnym spełnieniem następujących zobowiązań:

 • Stałe podnoszenie jakości pracy i wyrobów przez tworzenie atmosfery współdziałania i wykorzystanie efektów pracy zespołowej. Obejmuje to również obniżanie liczby braków, tworzenie warunków bezpiecznej i czystej produkcji, spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dostarczanie wyrobów przyjaznych dla środowiska o jakości wypracowanej dzięki ścisłym, partnerskim kontaktom z klientami i dostawcami. Nasi partnerzy są informowani o naszych wymaganiach z zakresu jakości i zagadnień środowiskowych.
 • Ciągłe zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko przez doskonalenie procesów technologicznych, zmniejszanie ilości odpadów, ich powtórne wykorzystanie lub utylizację.
 • Spełnianie wymagań prawnych i innych dotyczących organizacji.
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia wszystkim zaangażowanym w działanie
 • Firmy tak, aby każdy znał swoje obowiązki i był kompetentny do ich wypełniania oraz był świadomy wpływu swej pracy na środowisko.
 • Stosowanie i ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego zgodnego z normami – PN EN ISO 9001 i PN EN ISO 14001.

Szczegółowe cele jakościowe są określane Przez Kierownictwo dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Przegląd celów dokonywany jest podczas przeglądów systemu przez Kierownictwo.

Zgodnie ze swoją polityką Grupa Kapitałowa FASING S.A. deklaruje spełnienie wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) wg norm ISO 9001 i ISO 14001.

Niniejsza Polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.