PL / EN / RU / CN

12-06-2017 | Dywidenda za 2016 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 8.569.812,56 zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwotę 2.485.799,20 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,80 zł na jedną akcję,
- kwotę 6.084.013,36 zł (sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzynaście złotych i trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie ustaliło:

- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 7 sierpnia 2017 roku
- termin wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2017 roku.

Wróć