PL / EN / RU / CN

Kalendarium

28-05-2019 | Dywidenda za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 17.306.361,49 zł (siedemnaście milionów trzysta sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

  • kwotę 2.485.799,20 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,80 zł na jedną akcję,
  • kwotę 14.820.562,29 zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 3.107.249 sztuk

Walne Zgromadzenie ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 26 sierpnia 2019 roku,
  • termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2019 roku.
Wróć