PL / EN / RU / CN

Regulamin Zarządu

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Uchwalony przez Zarząd spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. dnia 1 lutego 2011 roku​.Uchwalony przez Zarząd spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA dnia 8 marca 2021 roku

 

Kontakt inwestorski

Barbara Kałuża
bkaluza@fasing.com.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
 2. Prezesie – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu;
 3. Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu, i Wiceprezesa/ów Zarządu, Członka Zarządu), chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Prezesa Zarządu;
 4. Sekretarzu – należy przez to rozumieć pracownika Spółki wyznaczonego do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Zarządu;
 5. Posiedzeniu – należy przez to rozumieć posiedzenie Zarządu;
 6. Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 7. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki w brzmieniu ustalonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28.09.1995r. z późn. zmianami.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Zarząd działa na podstawie:
  a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia  15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
  b) postanowień Statutu Spółki;
  c) Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
  d) uchwał Walnego Zgromadzenia;
  e) uchwał Rady Nadzorczej;
  f) niniejszego Regulaminu;
 2. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.
 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje: Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu i zasady wynagradzania Członków Zarządu.
 4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu (Wiceprezesów Zarządu) lub wszystkich Członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu) przed upływem ich kadencji.
 5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub mogą zawierać ze Spółką umowy inne niż umowy o pracę, a dotyczące świadczonych przez nich usług. W każdym przypadku, zatrudnienie następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, która jednocześnie określa wynagrodzenie danego Członka Zarządu przy uwzględnieniu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Radę Nadzorczą zawierają umowy z każdym Członkiem Zarządu w imieniu Spółki.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i uchwał Rady Nadzorczej.

 

§ 3. Podstawowe kompetencje Zarządu

 1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
 2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 3. i niemajątkowych, a także podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki wymaga współdziałania dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 4. W rozumieniu przepisów prawa pracy, Zarząd Spółki jest organem działającym w imieniu Spółki jako pracodawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
 5. Do praw i obowiązków Zarządu w szczególności należy:
  a) ustalanie terminu, porządku obrad i zwoływanie Walnych Zgromadzeń; składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków, wraz z opinią Rady Nadzorczej, w sprawach objętych porządkiem obrad;
  b) przedstawianie organom nadzorczym sprawozdania finansowego i pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności w okresie obrachunkowym oraz wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat;
  c) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz innych wewnętrznych aktów regulujących tok pracy przedsiębiorstwa Spółki;
  d) opracowywanie i uchwalanie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki;
  e) ustanawianie pełnomocnictw i prokury;
  f) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie jej posiedzenia;
  g) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o zatwierdzenie: Regulaminu Zarządu, planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki;
  h) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji nieobjętych zatwierdzonymi na dany rok planami, obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także przekraczających zatwierdzone plany, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu;
  i) uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu, a w razie nieobecności przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia.
  j) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji, o której mowa w art. 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

§ 4. Terminy, miejsce i tryb zwoływania posiedzeń Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb. Posiedzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki. Z ważnego powodu zwołujący dane posiedzenie może zarządzić jego odbycie w innym miejscu na terenie kraju.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu albo zastępujący go Członek Zarządu, z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie choćby jednego Członka Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane na piśmie, osobiście lub faxem, co najmniej na dwa dni przed terminem posiedzenia, a w sytuacjach nagłych również w każdy inny sposób pozwalający na skuteczne zawiadomienie o terminie i porządku planowanego posiedzenia. Do zawiadomienia winny być dołączone dokumenty i materiały merytoryczne na podstawie, których mają być rozpatrywane sprawy wymienione w porządku posiedzenia.
 4. W zawiadomieniu należy wskazać:
  a) datę posiedzenia oraz godzinę jego rozpoczęcia,
  b) proponowany porządek posiedzenia, z treści którego winno wynikać:
  - jakie sprawy i w jakiej kolejności będą na posiedzeniu rozpatrywane,
  - nazwę, a w przypadku jej braku – określenie w inny sposób załączonych do zaproszenia dokumentów i materiałów merytorycznych.
 5. Ustalając porządek posiedzenia, Prezes albo zastępujący go Członek Zarządu, winien włączyć do niego sprawy zgłoszone do protokołu ostatniego posiedzenia oraz przedstawione w pisemnych żądaniach Członków Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, które już do niego wpłynęły.
 6. Posiedzenie może się ważnie odbyć bez formalnego zwołania:
  a) jeżeli jego termin i porządek zostały ustalone na poprzednim posiedzeniu, z tym jednak zastrzeżeniem, że o posiedzeniu zawiadamia się nieobecnych na poprzednim posiedzeniu Członków Zarządu;
  b) jeżeli stawili się na nie wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie sprzeciwił się odbyciu posiedzenia, proponowanemu porządkowi posiedzenia oraz głosowaniu nad uchwałami.

 

§ 5. Uzupełnianie porządku posiedzenia

 1. Na pisemne żądanie Członka Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, porządek posiedzenia winien być uzupełniony o sprawy zgłoszone w tym żądaniu.
 2. Uznaje się, że żądanie, o którym mowa w ust.1, zostało skutecznie zgłoszone, jeżeli zostało ono przekazane Prezesowi lub zastępującemu go Członkowi Zarządu w formie pisemnej najpóźniej na jeden dzień przed datą danego posiedzenia.
 3. Na żądanie Członka Zarządu, porządek posiedzenia może zostać uzupełniony również bez zachowania warunków wskazanych w ust.1 i 2, wymaga to jednak uchwały Zarządu.

 

§ 6. Zapraszanie na posiedzenia innych osób

Do udziału w posiedzeniu Zarządu zaprasza się osoby, których zawodowa opinia lub posiadane informacje mogą się okazać przydatne dla prawidłowego rozpoznania sprawy objętej porządkiem posiedzenia lub rozstrzygnięcia problemu, który w trakcie posiedzenia może nasuwać wątpliwości. Osoby te zaprasza na posiedzenie Prezes Zarządu albo Członek Zarządu aktualnie go zastępujący, z własnej inicjatywy lub na żądanie choćby jednego Członka Zarządu, zgłoszone w terminie i trybie określonym w § 5 ust. 2.

 

§ 7. Czynności Sekretarza 

Prezes Zarządu, na podstawie uchwały Zarządu, może upoważnić oznaczonego pracownika Spółki do zajmowania się czynnościami związanymi z przygotowaniem posiedzeń Zarządu oraz do sporządzania z nich protokołów. Upoważnienie powinno być udzielone na piśmie i określać zakres zleconych czynności.

 

§ 8. Uczestnictwo w posiedzeniu

 1. W posiedzeniu uczestniczą Członkowie Zarządu i Sekretarz. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wzięcia udziału w każdym posiedzeniu z głosem doradczym.
 2. Inne osoby biorą udział w posiedzeniu jedynie, jeżeli zostały na nie zaproszone przez Prezesa Zarządu  lub Członka Zarządu aktualnie go zastępującego.
 3. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu zarówno poprzez swoje osobiste stawiennictwo, jak i w sytuacjach szczególnych, za pośrednictwem środków łączności. Posiedzenie, w którym za pośrednictwem środków łączności ma uczestniczyć więcej niż jeden Członek Zarządu może się odbyć jedynie w trybie określonym w § 12.

 

§ 9. Przebieg posiedzenia

 1. Posiedzenie toczy się według porządku wskazanego w zawiadomieniach o posiedzeniu, uzupełnionego o sprawy wymienione w żądaniach, o których mowa w § 4.
 2. Na posiedzeniu obradami Zarządu kieruje Prezes Zarządu albo inny Członek Zarządu aktualnie go zastępujący, któremu przysługują wówczas wszystkie uprawnienia Prezesa związane z kierowaniem obradami Zarządu.
 3. Do kompetencji Prezesa Zarządu, jako kierującego obradami posiedzenia Zarządu, należy w szczególności:
  a) otwarcie i zamknięcie posiedzenia, a także – przerwy w obradach,
  b) stwierdzanie czy Zarząd władny jest do podejmowania uchwał,
  c) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu i odbieranie im głosu wówczas gdy jest on zabierany z naruszeniem zwyczajowo stosowanych w tej mierze zasad,
  d) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
  e) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.
 4. Sprawy objęte porządkiem posiedzenia przedstawiane są przez Członków Zarządu lub przez wskazanych w zawiadomieniu pracowników Spółki (referenci). Z braku takiej osoby, referenta wyznacza Przewodniczący.
 5. Członek Zarządu, który zgłasza wniosek do głosowania obowiązany jest przedstawić go w formie projektu uchwały.
 6. Poddając wnioski pod głosowanie, Prezes Zarządu powinien zacząć od wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności powinien poddawać pod głosowanie wnioski w kwestiach formalnych, a dopiero w następnej kolejności – wnioski o charakterze merytorycznym.

 

§ 10. Protokół z posiedzenia

 1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Za zgodą Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, przebieg posiedzenia może zostać utrwalony za pomocą urządzeń do zapisu dźwięku; w takim razie, protokół z posiedzenia może zostać sporządzony na podstawie zapisu z urządzenia zapisu dźwięku.
 2. Protokół sporządza Sekretarz, o którym mowa w § 7, a w razie jego nieobecności – osoba wyznaczona przez Prezesa albo Członka Zarządu, który go zastępuje.
 3. Protokół winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia. W treści protokołu zamieszcza się w szczególności:
  a) wzmiankę o nagrywaniu przebiegu posiedzenia za pomocą urządzeń do zapisu dźwięku,
  b) wzmiankę o czasie otwarcia i zamknięcia posiedzenia, także zarządzonych przerwach,
  c) treść stwierdzenia Przewodniczącego, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt. c),
  d) przyjęty przez Zarząd porządek posiedzenia,
  e) głos Członka Zarządu, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; Członek Zarządu ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu lub zastrzec, że głos ten przedstawi na piśmie przed zakończeniem posiedzenia,
  f) głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z Członków Zarządu,
  g) treść wyrażonych na posiedzeniu opinii prawnych dotyczących procedury posiedzenia,
  h) wzmiankę o wstrzymaniu się Członka Zarządu od udziału w rozstrzyganiu spraw, w których występuje sprzeczność interesów Spółki z osobistymi interesami danego Członka Zarządu, jego małżonki, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
  i) wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zażądał którykolwiek z Członków Zarządu, chyba że dokument ten załączono do protokołu,
  j) treść podjętych uchwał oraz ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami – przy czym jeśli szczegółowe teksty przyjętych uchwał zostały załączone do protokołu w formie załączników, to winny one być podpisane przez wszystkich Członków Zarządu obecnych na danym posiedzeniu,
  k) zapowiedź złożenia przez Członka Zarządu zdania odrębnego odnośnie podjętej uchwały.
 4. Do protokołu, jako jego integralne części, załącza się:
  a) kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, których załączenia zażądał Członek Zarządu,
  b) pisemne głosy Członków Zarządu, o których mowa w ust. 3 pkt e),
  c) zdania odrębne Członków Zarządu odnośnie podjętych uchwał,
  d) pisemne uwagi Członków Zarządu do treści protokołu, o których mowa w ust.5.
 5. Protokół winien być sporządzony i podpisany przez wszystkich Członków Zarządu biorących udział w danym posiedzeniu, najpóźniej w terminie trzech dni od daty jego odbycia się. Zastrzeżenia Członków Zarządu do treści protokołu, których nie uwzględniono przy jego sporządzeniu, dołącza się do protokołu w formie załączników. W razie sporządzenia protokołu na podstawie zapisu dźwięku, Członek Zarządu może żądać przed jego podpisaniem udostępnienia zapisu dźwięku z posiedzenia z oryginalnego nośnika. Po podpisaniu protokołu przez wszystkich Członków Zarządu uczestniczących w powiedzeniu, zapis dźwiękowy nie podlega archiwizacji.
 6. Członkowie Zarządu nieobecni na danym posiedzeniu, obowiązani są niezwłocznie zapoznać się z protokołem posiedzenia, a w szczególności z podjętymi na nim uchwałami, co potwierdzą poprzez złożenie na protokole opatrzonej datą i podpisem wzmianki „Zapoznałem się”.
 7. Pieczę nad protokołami sprawuje Sekretarz.

 

§ 11. Uchwały Zarządu

 1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
  a) przyjęcie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki ich rekomendowanie Radzie Nadzorczej;
  b) rekomendowanie innym władzom Spółki propozycji zmiany struktury kapitałowej Spółki;
  c) zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów, obciążanie majątku Spółki oraz udzielenie gwarancji i poręczeń;
  d) emisja obligacji przez Spółkę;
  e) wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na posiedzenie Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia;
  f) przystąpienie Spółki do innej spółki lub fundacji;
  g) tworzenie, likwidacja wydziałów, działów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki;
  h) decyzje w zakresie nabywania, zbywania, likwidacji i oddawania w dzierżawę składników trwałego majątku przedsiębiorstwa Spółki – z zastrzeżeniem przypadków, które są w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej;
  i) dokonywanie darowizn na cele społeczne lub dobroczynne;
  j) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz jego zmian;
  k) przyjęcie Regulaminu Pracy w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Spółkę oraz jego zmian;
  l) przyjęcie Układu Zbiorowego w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Spółkę oraz protokołów dodatkowych do układu;
  m) decyzje rozpoczęcia zwolnień grupowych;
  n) udzielanie prokury i pełnomocnictw;
  o) wszelkie inne sprawy wykraczające poza zakres zwykłych czynności Spółki , za które dla potrzeb niniejszego Regulaminu uważa się sprawy mogące skutkować zaciągnięciem zobowiązania lub rozrządzeniem praw majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 25 tys. zł jednorazowo z wyłączeniem umów dotyczących zakupów materiałów do produkcji i sprzedaży wyrobów i usług;
  p) sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności, których rozstrzygnięciu kolegialnie przez Zarząd w formie uchwały zażądał choćby jeden z Członków Zarządu;
  r) zawarcie istotnej transakcji, o której mowa w rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 2. Uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem ust.5, zapadają na posiedzeniach Zarządu.
 3. Zarząd władny jest do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z postanowieniami § 4, i w posiedzeniu uczestniczyła przynajmniej połowa jego Członków.
 4. Zarząd może podejmować ważne uchwały bez zachowania wymogu zaproszenia wszystkich Członków Zarządu zgodnie z ustępem poprzedzającym, jeżeli na jego posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie sprzeciwia się przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami.
 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
 7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:
  a) w sprawach osobistych Członków Zarządu,
  b) w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej o odwołanie lub zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu,
  c) w każdej innej sprawie – na wniosek jednego Członka Zarządu.
 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. Każdy Członek Zarządu posiada jeden głos, jednakże w razie równowagi głosów decyduje głos Prezesa; pod jego nieobecność decyduje głos Członka Zarządu zastępującego Prezesa.
 9. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu winien jest wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

 

§ 12. Posiedzenia odbywane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określi odrębny regulamin.

 

§ 13. Podstawowe prawa i obowiązki Członków Zarządu

 1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia bez uprzedniej uchwały Zarządu spraw, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki i pozostają w granicach kompetencji przyznanych danemu Członkowi Zarządu. Jednakże sprawa wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia w formie uchwały Zarządu, jeżeli jej prowadzeniu przez jednego Członka Zarządu sprzeciwia się choćby jeden Członek Zarządu.
 2. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Członków Zarządu uregulowany jest w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
 3. Członkowie Zarządu równocześnie zajmują stanowiska dyrektorów pionów w przedsiębiorstwie Spółki. Prezes Zarządu zajmuje stanowisko Dyrektora Naczelnego przedsiębiorstwa Spółki. W przypadku Zarządu 3 - osobowego pozostali Członkowie Zarządu zajmują stanowiska:  Dyrektora ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych oraz Dyrektora ds. Technicznych.
 4. Prezes Zarządu koordynuje pracę Członków Zarządu.
 5. Zakres czynności i odpowiedzialności osób zajmujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie Spółki , w tym na ww. stanowiskach określa Regulamin Organizacyjny.
 6. Jeżeli stanowisko Członka Zarządu pozostanie nieobjęte, Prezes Zarządu wykonuje zadania i obowiązki przypisane do danej funkcji lub deleguje je na innego Członka Zarządu.

 

§ 14. Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej

Bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej, udzielonego w formie uchwały, członkowie Zarządu nie mogą podejmować działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

 

§ 15. Ogólne zasady odpowiedzialności Członków Zarządu wobec Spółki

 1. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Spółki w szczególności za:
  a) nienależyte prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej;
  b) szkodę wyrządzoną brakiem staranności sumiennego kupca przy wykonywaniu swoich obowiązków;
  c) szkodę wyrządzoną przez zachowanie sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz wszelkich obowiązujących w przedsiębiorstwie Spółki aktów wewnętrznych.
 2. Każdy z Członków Zarządu w zakresie powierzonych mu indywidualnie kompetencji ponosi odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych mu obowiązków. Ich niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie w szczególności może być w każdej chwili przyczyną odwołania ze składu Zarządu Spółki oraz podstawą rozwiązania stosunku pracy, o ile taki stosunek został zawarty między Spółką i danym Członkiem Zarządu.

 

 

§ 16. Postępowanie w przypadku zmiany Zarządu lub poszczególnych jego Członków

 1. Przekazanie czynności i spraw prowadzonych przez ustępujący Zarząd lub Członka Zarządu nowemu Zarządowi lub Członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej.
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy w szczególności winien zawierać wykaz przekazywanych spraw w toku, ze wskazaniem na ich stopień zaawansowania i pilności oraz zestawienie przekazywanych dokumentów i materiałów dotyczących Spółki.
 3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują:
  - przekazujący,
  - przyjmujący,
  - Spółka – do akt.

 

§ 17. Tryb rozstrzygania sporów między Członkami Zarządu

 1. Negatywne spory kompetencyjne między Członkami Zarządu rozstrzyga Prezes Zarządu.
 2. Inne spory powstałe między Członkami Zarządu rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 3. Od rozstrzygnięć wskazanych w ustępach poprzedzających, osobie niezadowolonej przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

 

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie, po jego uchwaleniu przez Zarząd i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.