PL / EN / RU / CN

Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie

Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie: utwardzone techniczne UT, utwardzone specjalne US, węgloutwardzone techniczne NT i węgloutwardzone specjalne NS.

Charakterystyka

 • geometria zgodna z DIN 22252
 • wyższa odporność na ścieranie
 • wyższe własności mechaniczne
 • zmienna twardość w pojedynczym ogniwie dla FAS US-EXTRA (klasa 11)
 • optymalne do transportu kamienia

Zastosowanie

 • przenośniki zgrzebłowe
 • kombajny chodnikowe
 • przenośniki kubełkowe
 • przenośniki rurowe

Gałęzie przemysłu

 • górnictwo
 • energetyka
 • cukrownictwo
 • rolnictwo
 • przemysł spożywczy

FAS-US
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Utwardzone, specjalne.

Wymiary i własności mechaniczne

FAS-USŁ
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
O utwardzonych łukach, specjalne — odprężone.

Wymiary i własności mechaniczne


FAS-US EXTRA
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Utwardzone, specjalne.

Charakterystyka

Łańcuchy okrągłe ogniwowe o podwyższonej wy trzymałości i najwyższej odporności na ścieranie w szczególności na łukach ogniw. Łańcuchy te stosowane są według doboru specjalistów, w warunkach eksploatacyjnych w których łańcuchy standardowe klasy C, wg DIN 22252 i/lub PN-G-46701 mają za krótką żywotność, trwałość ze względu na szybkie wycieranie się współpracujących łuków ogniw łańcucha i szybki przyrost podziałki a tym samym konieczność wymiany łańcucha ze względu na brak możliwości współpracy z kołami łańcuchowymi. Zaleca się użycie łańcuchów FAS-US EXTRA w komplecie ze zgrzebłami FASING o odpowiedniej konstrukcji i parametrach (kompletne trasy łańcuchowe). Łańcuchy FAS-US EXTRA wykonywane są zgodnie z procesem technologiczno-produkcyjnym, normami DIN 22252 i/lub PN-G-46701 oraz Warunkami Technicznymi FASING.

Zastosowanie

Łańcuchy FAS-US EXTRA klasy 11 (≥1100 MPa) stosowane są w przenośnikach górniczych i zgrzebłowych, innych przenośnikach zgrzebłowych, podawarkach do kombajnów chodnikowych oraz w warunkach, gdzie występuje kamień. Trwałość eksploatacyjna łańcuchów FAS-US EXTRA, przy odpowiednim stanie zużycia i konstrukcji zgrzebła, gwiazdy oraz właściwym monitorowanym naciągu wstępnym łańcucha jest dwa do trzech i więcej razy większa niż łańcuchów standardowych klasy C, wg DIN 22252 i/lub PN-G-46701 oraz 20-25% większa niż łańcuchów FAS-US.

Wymiary i własności mechaniczne


FAS-UT
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Utwardzone, techniczne.

Wymiary i własności mechaniczne

FAS-NT
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Węgloutwardzane, techniczne.

Zastosowanie

W urządzeniach, w których wymagana jest wysoka odporność łańcucha na ścieranie.

FAS-NS
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Węgloutwardzane, specjalne.

Zastosowanie

W warunkach wymagających zarówno dużej odporności na ścieranie, jak i stosunkowo wysokich własności wytrzymałościowych.

Własności mechaniczne

Własności mechaniczne łańcuchów węgloutwardzanych uzależnione są od głębokości nawęglania. Głębokość nawęglania może wynosić max. do 14% średnicy pręta. Im większa głębokość nawęglania, tym mniejsze obciążenie rozrywające. Wydłużenie względne przy obciążeniu rozrywającym wynosi tylko 1,5 ÷ 3%.

W zależności od głębokości nawęglania łańcuchy produkowane są w dwóch grupach:

grupa A

całkowita głębokość nawęglania w zakresie:
(9 ÷ 7%) d     (0,09 ÷ 0,07)×d

grupa B

całkowita głębokość nawęglania w zakresie:
(14 ÷ 10%) d    (0,14 ÷ 0,10)×d

(d – średnica łańcucha)

Twardość powierzchni łańcuchów węgloutwardzanych wynosi do 800HV (64HRC). Twardość rdzenia (poza warstwą nawęglaną) dla łańcuchów FAS-NS wynosi min. 400HV (380HBW; 40,8HRC) – dopuszczalne jest obniżenie twardości o 5% – jest dwukrotnie większa od twardości rdzenia łańcuchów FAS-NT, która wynosi min. 200HV (190HBW) – dopuszczalne jest obniżenie twardości o 5%.

! Ze względu na technologię wykonania łańcuchy węgloutwardzone są twarde i kruche. Konstruktor urządzenia powinien przyjąć maksymalny (jak najwyższy) obliczeniowy współczynnik bezpieczeństwa dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) dla danego układu kinematyczno-dynamicznego. Nieprawidłowa eksploatacja łańcucha (przekroczenie DOR) może spowodować rozerwanie łańcucha w sposób kruchy z rozpadnięciem się ogniwa/ogniw na małe cząstki. Ich znaczna energia może zagrozić obsłudze znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie pracy łańcucha.

Łańcuchy węgloutwardzane mogą być obciążane siłą tylko wzdłuż osi łańcucha. Niedopuszczalne jest:
• spawanie elementów do ogniw,
• obciążanie ogniw siłami poprzecznymi rozpierającymi ogniwo od wewnątrz lub ściskającymi ogniwo od zewnątrz,
• obciążanie ogniw siłami udarowymi, uderzeniami.

Naprężenia przy obciążeniu rozrywającym w zależności od głębokości nawęglania

Wymiary i własności mechaniczne