PL / EN / RU / CN

ISO 9001/14001

Początek prac nad budową i wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) w Fabrykach Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. sięga początku lat 90. W 1997 roku proces certyfikacyjny przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą RWTÜV Essen zakończył się pozytywnym wynikiem auditu certyfikującego i wydaniem certyfikatu Systemu Zapewnienia Jakości nr 041007423 przez TÜV CERT.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
 

Fabryki Sprzętu i Narządzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. posiada wdrożony i certyfikowany w 1997 roku System Zapewnienia Jakości wg normy PN-EN ISO 9001 a od roku 2000 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 potwierdzony Certyfikatami:
AC 090 100/1267/64/2015 oraz AC 90 104/1267/64/2015 otrzymanymi w wyniku przeprowadzonego w roku 2018 przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. auditu re certyfikacyjnego nr PL/64/2018.

Zarząd Spółki ustanowił, dostępną dla wszystkich stron zainteresowanych Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Kapitałowej FASING S.A.

POLITYKA

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

GRUPY KAPITAŁOWEJ FASING S.A.

 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest firmą z wieloletnią tradycją w zakresie: projektowania, prac rozwojowych, produkcji, handlu i obsługi posprzedażnej płaskich i okrągłych łańcuchów ogniwowych, tras łańcuchowych,  zgrzebeł,  zamków oraz ogniw złącznych.
Strategicznym celem działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. jest spełnianie potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych klientów poprzez stałe doskonalenie oferowanych wyrobów przy jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne.
Grupa dąży do stałego rozwoju poprzez produkcję oraz sprzedaż wyrobów spełniających wymagania klienta z jednoczesnym poczuciem społecznej odpowiedzialności i dążeniem do zrównoważonego rozwoju.

Powyższy cel realizujemy poprzez :

Skuteczne funkcjonowanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015:

 • Przywiązywanie największej uwagi do jakości, innowacyjności i bezpieczeństwa wyrobu uwzględniając jego specyfikę i przeznaczenie.
 • Bieżącą analizę i dywersyfikację rynku w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach stałych oraz przyszłych klientów.
 • Utrzymanie pozycji lidera oraz dalsza ekspansja na wiodącym rynku zbytu – rynku górniczym – na skalę globalną.
 • Dążenie do wzrostu sprzedaży wyrobu na rynkach poza górniczych poprzez zdywersyfikowanie ofert  przy jednoczesnych dostosowaniu parku maszynowego.
 • Dokonywanie bieżącej identyfikacji, oceny ryzyk i szans w procesach oraz prawidłowe zarządzanie nimi.
 • Stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz zwiększanie ich świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w zakresie jakości oferowanych wyrobów.
 • Tworzenie wśród pracowników atmosfery współdziałania i wzajemnego zaufania przy zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Skuteczne funkcjonowanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015:

 • Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na klimat i środowisko.
 • Dążenie do zmniejszania śladu węglowego poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.
 • Minimalizację odpadów technologicznych oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację procesu produkcji, a także segregację, magazynowanie i przekazywanie odpadów do przetwarzania lub utylizacji.
 • Racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną.
 • Nadzorowanie prawidłowego przechowywania stosowanych w procesach produkcyjnych substancji chemicznych i innych substancji niebezpiecznych.
 • Ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej kadry kierowniczej oraz pracowników poprzez organizowanie szkoleń w tym zakresie.

Zgodnie ze swoją polityką Grupa Kapitałowa FASING S.A. deklaruje:

 • Spełnienie wymagań oraz ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015,
 • Podejmowanie ciągłych działań w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony środowiska.

Niniejsza Polityka jest znana, zrozumiała przez pracowników oraz ogólnie dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych.

 

        PREZES ZARZĄDU

     DYREKTOR NACZELNY

          mgr Zdzisław Bik

17.05.2023