PL / EN / RU / CN

ISO 9001/14001

Początek prac nad budową i wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. sięga początku lat 90. W 1997 roku proces certyfikacyjny przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą RWTÜV Essen zakończył się pozytywnym wynikiem auditu certyfikującego i wydaniem certyfikatu Systemu Zapewnienia Jakości nr 041007423 przez TÜV CERT.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
 

Fabryki Sprzętu i Narządzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. posiada wdrożony i certyfikowany od 2000 roku Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Spółka posiada certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

Zarząd Spółki ustanowił, dostępną dla wszystkich stron zainteresowanych Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Kapitałowej FASING S.A.

POLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
GRUPY KAPITAŁOWEJ FASING S.A.

 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku od 1913 roku jako producent łańcuchów. Sprzedaż lokowana jest w sektorze wydobywczym, energetyce, rybołówstwie, przemyśle stoczniowym, sektorze transportu i przeładunku czy rolnictwie. Tak skomponowany portfel produktów, usług i kompleksowych rozwiązań pozwala Spółce utrzymać wiodącą pozycję na istotnych dla niej rynkach zbytu.

FASING S.A. specjalizuje się w projektowaniu, prowadzeniu prac rozwojowych, produkcji, sprzedaży i obsłudze posprzedażnej płaskich i okrągłych łańcuchów ogniwowych, tras łańcuchowych, zgrzebeł, zamków, zaczepów oraz ogniw złącznych.

Strategicznym celem działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. jest spełnianie potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych klientów poprzez stałe doskonalenie oferowanych wyrobów przy jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Grupa dąży do stałego rozwoju poprzez produkcję oraz sprzedaż wyrobów spełniających wymagania klienta z jednoczesnym poczuciem społecznej odpowiedzialności i dążeniem do zrównoważonego rozwoju.

Powyższy cel realizujemy poprzez:

Skuteczne funkcjonowanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015:

 • Przywiązywanie największej uwagi do jakości, innowacyjności i bezpieczeństwa wyrobu uwzględniając jego specyfikę i przeznaczenie.
 • Bieżącą analizę i dywersyfikację rynku w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach stałych oraz przyszłych klientów.
 • Utrzymanie pozycji lidera oraz dalsza ekspansja na wiodącym rynku zbytu – rynku górniczym – na skalę globalną.
 • Dywersyfikacja rynków zbytu i dążenie do wzrostu sprzedaży wyrobów na rynkach poza górniczych.
 • Dokonywanie bieżącej identyfikacji, oceny ryzyk i szans w procesach oraz prawidłowe zarządzanie nimi.
 • Stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz zwiększanie ich świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w zakresie jakości oferowanych wyrobów.
 • Tworzenie wśród pracowników atmosfery współdziałania i wzajemnego zaufania przy zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Skuteczne funkcjonowanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015:

 • Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności na klimat i środowisko poprzez transformację technologicznych i energochłonnych obszarów Spółki.
 • Dążenie do zmniejszania śladu węglowego poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.
 • Minimalizację odpadów technologicznych oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację procesu produkcji, a także segregację, magazynowanie i przekazywanie odpadów do przetwarzania lub utylizacji.
 • Racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną.
 • Nadzorowanie prawidłowego przechowywania stosowanych w procesach produkcyjnych substancji chemicznych i innych substancji niebezpiecznych.
 • Ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej kadry kierowniczej oraz pracowników poprzez organizowanie szkoleń w tym zakresie.

Zgodnie ze swoją polityką Grupa Kapitałowa FASING S.A. deklaruje:

 • Spełnienie wymagań oraz ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015,
 • Podejmowanie ciągłych działań w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony środowiska.

Niniejsza Polityka jest znana, zrozumiała przez pracowników oraz ogólnie dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych.

 

        PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Zdzisław Bik
03.06.2024 r.